Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (ÖFN) utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar hur de sköter ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Bergs kommun finns en gememsam överförmyndarnämnd tillsammans med Bräcke kommun och Härjedalens kommun. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Även om handläggningen sker i en annan kommun så är den egna nämnden ansvarig för besluten.

Överförmyndarnämnden har 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Överförmyndarkontoret - en tillsynsmyndighet

Överförmyndarkontoret är nämndens uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.
Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Överförmyndarnämnden är skyldig att ta upp frågan om god man eller förvaltare när nämnden får reda på att någon behöver sådan hjälp. I de flesta fall är det sedan tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltare.

Samarbete med Bräcke kommun och Härjedalens kommun

Efter beslut av kommunfullmäktige samarbetar Bergs kommun, Bräcke kommun och Härjedalens kommun när det gäller överförmyndarverksamheten. Sedan den 1 september 2010 handläggs alla överförmyndarfrågor av Bräcke kommun och du som anhörig eller ställföreträdare har kontakt med deras handläggare.

Bräcke kommun och Bergs kommun har sedan den 1 januari 2015 haft gemensam överförmyndarnämnd. Från och med den 1 januari 2023 är det tre kommuner som ingår i den gemensamma nämnden: Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun. Bräcke kommun är värdkommun och organiserar överförmyndarexpeditionen.