Företagsstöd

Här presenterar vi de olika stödformer som finns till utveckling av och investeringar i företag.

Varje år erhåller Region Jämtland Härjedalen pengar av regeringen, som ska användas till hållbar regional utveckling genom olika projekt- och företagsstöd.

Region Jämtland Härjedalen kan därmed, som en del av insatserna för hållbar regional tillväxt, ge företagen direkta investeringsbidrag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bränslestationer

Inom landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka företagsstöd för lantbrukare samt för livsmedelsförädling

Bygdemedel - Näringslivsfonden

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen för att man byggt vattenkraftverk. Av medlen går 50% till en allmän del och 50% går till en näringslivsfond. Det går att söka pengar ut respektive del för satsningar som är till gagn för flera. Enskilda företag kan inte söka medel.

Alla bygdemedel administreras av Länsstyrelsen.

Från och med 2017 gäller följande: ansökan från allmän fond och näringslivsfond ska göras senast den 31/10. I undantagsfall kan löpande beslut ske avseende näringslivsfond (medfinansiering av projekt).

Tillväxtavdelningen, utvecklingsutskott/kommunstyrelse prioriterar ansökningarna, men det är Länsstyrelsen som beslutar.

Hur ansöker man?

Ansökan görs via e-tjänst via Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se e-tjänst för mer information om vilka uppgifter/information som ska bifogas ansökan.

Märk ansökan om det avser näringslivsfonden eller allmänna bygdemedel.

Föreningar kan även söka ur allmänna fonden

Läs mer om allmänna fonden här

Energi- och klimatstöd

Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen hjälper små och medelstora företag med stöd och rådgivning för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. För företag kan arbetet med energi- och hållbarhetsfrågor bidra till attraktivare varumärke, lönsammare affärer och en mer attraktiv arbetsplats. Resultatet av arbetet kan visa sig i form av minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.

Här kan du även få hjälp att hitta finansiering för investeringar kopplade till klimat- och hållbarhetsfrågor.

Ska vi ta med en länk till rådgivarna? https://energirad.se/hitta-din-radgivare/

Läs mer om de olika stöden på Energi- och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalens hemsida Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för lokal service på landsbygden

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Läs mer om stöd för investeringar i kommersiell och offentlig service på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stödet på Länsstyrelsen kommer att avslutas under början av nästa år, dvs 2023.

Stöd till kommersiell service flyttas därefter till Region Jämtland Härjedalen, se deras hemsida https://regionjh.se/regionalutveckling/foretagsochprojektstod/foretagsstod/kommersiellservice.4.919b46115a5d814ab8eb8.html Länk till annan webbplats.

Driftstöd för företag inom kommersiell service

Kommersiell- och offentlig service är en viktig förutsättning för att möjliggöra företagande i hela Region Jämtland Härjedalen. Service på landsbygden behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Detta är ett främjande stöd för att ge möjlighet till viktiga serviceaktörer att utveckla sin verksamhet och därmed förstärka deras funktion och roll som viktiga servicegivare.

Stödet vänder sig dagligvarubutiker i glesbygd och betalas ut årsvis.

Ansökan görs via Region Jämtland Häjedalens webbplats Länk till annan webbplats.

Hemsändningsbidrag

Kommunerna i Region Jämtland Härjedalen har möjlighet att återsöka 50 procent (dock högst 100 kronor per utkörning/inköpsresa) av sina nettoutgifter för hemsändning av varor. Detta kan ske både genom utkörning av dagligvaror eller i form av inköpsresor. Det är kommunens planering kring varuförsörjning samt/eller kommersiell service som ligger till grund för ersättningen och det är även kommunen som avgör om och i så fall hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras. Dock måste hemsändningen ske på ett ändamålsenligt sätt samt utan onödiga kostnader.

Hemsändningsbidraget betalas ut årsvis i efterskott och ansökan med bilagor skickas till Region Jämtland Härjedalen.

Investeringslån

Denna finansieringsmöjlighet avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager och där annan finansiering inte går att erhålla.

Servicebidrag

Denna finansieringsmöjlighet används endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Servicebidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Finansiering lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt, så kan servicebidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

Företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen erbjuder en rad olika stöd till företag som vill utveckla sin verksamhet. Alla aktuella stöd är samlade på deras webbplats.

Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Läs om de aktuella stöden på Region JH’s webbplats Länk till annan webbplats.

Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Programmet fördelar medel från EU:s jordbruksfond och sköts av Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet

Det finns ett nationellt Landsbygdsprogram som man utgår ifrån och som Länsstyrelsen ansvarar för. Målgrupper för den nya programperioden som startar 2023 är lantbrukare samt företag som investerar i livsmedelsförädling. Landsbygdsprogrammet är anpassat till den nationella livsmedelsstrategin.

Det Länsstyrelsen som handlägger stöden och ansökan görs på Jordbruksverkets e-tjänst. Information om de nya stöden kommer att finnas på hemsidan nästa år 2023 men det går att hitta kontaktpersoner på nuvarande hemsida.

Läs om de aktuella stöden på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Om du har en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan kan du möjliggöra investeringen genom att söka pengar från Klimatklivet.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd till laddstationer

Inom ramen för Klimatklivet har du som företagare möjlighet att söka stöd för investering av laddstation, antingen för publik och icke publik användning.

Läs mer om bidrag för laddstationer Länk till annan webbplats.

Klimatpremie - miljösmarta fordon

På uppdrag av Regeringen betalar Energimyndigheten ut en klimatpremie till företag, kommuner och regioner som köper miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing.

Information om hur du söker stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.