Kvalitetsarbete i äldreomsorgen

All personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känner välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

Lokala värdighetsgarantier i Bergs kommun

Verksamhetsnämnden har beslutat att införa lokala värdegarantier inom vård- och omsorg. Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. Värdighetsgarantierna gäller för hela äldreomsorgen, både i kommunens egen verksamhet och externa utförare. Garantierna grundas på den nationella värdegrunden. Vid framtagandet av de lokala värdighetsgarantierna har förslag och synpunkter från enskilda, anhöriga, personal och allmänhet inhämtats. Arbetet har lett fram till att dessa värdighetsgarantier har antagits:

  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende får en fast omsorgskontakt.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende har en aktuell genomförandeplan.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insatsen hjälp i hemmet eller särskilt boende får ha någon hos sig vid livets slut.

Läs mer om värdighetsgarantier inom Bergs kommuns äldreomsorg. Pdf, 351.6 kB.

Kontinuitet och trygghet

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer. Trots detta garanterar kommunen att personalen arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt ifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

För att du ska kunna känna trygghet i ditt hem kommer personalen att legitimera sig när de kommer till dig. Målsättningen är att personalen har den grundkompetens som krävs för att utföra insatserna i ditt hem.

Äldreomsorgslyftet

Om du arbetar inom kommunen som vårdbiträde finns möjlighet att ansöka om att vidareutbilda dig till undersköterska genom äldreomsorgslyftet. Du kan då studera på 50 % av din tjänst med bibehållen lön.

Internutbildningar

All personal inom äldreomsorgen går regelbundna utbildningar inom exempelvis förflyttning, vardagsrehabiliterande förhållningssätt och Individens behov i centrum (IBIC).