Hemtjänst och stöd hemma

 • Hemtjänst

  Om du behöver hjälp med att utföra nödvändiga vardagssysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Omfattningen av hemtjänstinsatserna kan variera utifrån dina behov.

 • Hemsjukvård

  Har du ett behov av hälso- och sjukvård? Kontakta i första hand din hälsocentral. Det är alltid regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården. Din hälsocentral uppmärksammar om behov av hemsjukvård finns, som sedan planeras i samråd.

 • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab.

 • Bostadsanpassning

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

 • Digital tillsyn

  Bergs kommun erbjuder efter biståndsbeslut tillsyn med stöd av trygghetskamera. Digital tillsyn via trygghetskamera kan vara ett alternativ eller ett komplement till traditionell tillsyn.

 • Trygghetslarm

  Personer i eget boende, som på grund av sjukdom eller handikapp behöver ha lätt att komma i kontakt med äldreomsorgens personal, kan få trygghetslarm inkopplat. Samma sak gäller dem som rent allmänt känner sig otrygga.