Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassning är permanenta förändringar i eller utanför din bostad, till exempel att montera ramper eller räcken, bredda dörröppningar eller ta bort trösklar. Det kan också vara att installera automatiska dörröppnare, hiss eller ersätta ditt badkar med en dusch, eller montera en spisvakt.

Syftet med bostadsanpassning är att du ska kunna ta dig in och ur bostaden, förflytta dig i bostaden, laga mat och sköta din hygien. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder som räknas som normalt bostadsunderhåll.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte med automatik vid till exempel en skada eller funktionsnedsättning, utan du är själv ansvarig för att ansöka om bidraget.

När kan man få bostadsanpassningsbidrag?

Du som har ett bestående eller långvarigt funktionshinder och äger eller hyr en permanent bostad kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag för tillfälliga funktionsnedsättningar, till exempel om du brutit benet och är gipsad en kortare tid.

Du kan heller inte få bostadsanpassningsbidrag för lösa hjälpmedel, som rullstol, rullator, duschstol eller liknande. Om du behöver sådana hjälpmedel ska du istället vända dig till sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Mer om rehabilitering, hablitering och hjälpmedel

Hur ansöker jag?

Har du behov av att anpassa din bostad för att kunna fungera i ditt dagliga liv kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. I din ansökan ska du specificera vilka åtgärder du söker bidrag för, till exempel att du behöver en ramp för att ta dig in och ut ur din bostad.

När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska du också skicka med ett intyg från din läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig person som styrker att din funktionsnedsättning gör att du har behov av den bostadsanpassning som du ansöker om bidrag för.

Tänk på att du som bor i hyres- eller bostadsrätt också måste ha fastighetsägarens godkännande i din ansökan. Du behöver dock inte fastighetsägarens godkännande om du bara ansöker om bidrag för installation av spisvakt.

När du ansöker anger du om du vill få bidraget utbetalt till dig och själv beställa åtgärden hos till exempel en snickare eller liknande. Du kan också ge kommunen i uppdrag att beställa tjänsten åt dig, och att använda ditt beviljade bidrag för att betala den som utför åtgärderna i din bostad.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av spisvakt Länk till annan webbplats.

Vad händer efter ansökan?

När din ansökan kommit in till oss tittar vår bostadsanpassningshandläggare på ansökan och bedömer din rätt till bostadsanpassningsbidrag. Hur länge det tar att handlägga ditt ärende beror på hur komplicerat ärendet är.

Om du beviljats bostadsanpassningsbidrag

Beviljas du bidrag så är bidragets storlek motsvarande skälig kostnad för den eller de åtgärder som är nödvändiga för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidraget är inte beroende av din inkomst.

Hur länge det tar efter att du fått beslut tills anpassningarna är gjorda i din bostad beror på den entreprenör som du eller kommunen anlitat för att utföra åtgärden.

Din hyresvärd eller bostadsrättsförening får inte höja din hyra eller avgift för de anpassningar som gjorts i eller utanför din bostad. Fastighetsägare har dock möjlighet att ansöka om så kallat återställningsbidrag hos kommunen. Återställningsbidrag är en ekonomisk ersättning till fastighetsägaren för att återställa de gjorda anpassningarna i eller runt din bostad när du flyttat ut.

Är du fastighetsägare och vill ansöka om återställningsbidrag kontaktar du kommunens handläggare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.