För mätkonsulter

Här hittar du som är mätkonsult information om vilka koordinat- och höjdsystem Bergs kommun använder, samt om vår mätpolicy.

Bergs kommun använder koordinatsystemet Sweref 99 14 15, EPSG: 3012.

Vi hanterar även andra Sweref-system efter överenskommelse. Kontakta oss för mer info, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Lokala system accepteras inte.

Höjdsystem som används är RH 2000.

Krav vid extern lägeskontroll

 • Lägeskontroll kan utföras tidigast då markarbeten är utförda samt byggnadens placering och sockelhöjd finns markerad. Lägeskontrollintyget ska då också lämnas in till Miljö & Byggavdelningen.
 • Måttsättning ska vara enligt situationsplan, det vill säga måttsättning ska utgå från samma hörn och mot samma gräns som i situationsplanen. Måttsättningen ska vara vinkelrätt mot fastighetsgräns.
 • Detaljplanegränser och prickmark ska redovisas.
 • Utförare och kontaktuppgifter ska finnas (Företag)
 • Fastighetsbeteckning ska tydligt framgå.
 • Vad lägeskontrollen gäller (bostadshus, garage etc.)
 • Vart på byggnaden man har mätt, grund, form, fasad eller dylikt.
 • Lägesosäkerhet (Yttre) +/- xx mm.
 • Mätmetod som använts, t.ex. Nätverks-RTK.
 • Bygglovets diarienummer ska framgå.
 • Koordinatsystem och höjdsystem ska framgå och vara Sweref 99 1415 och RH2000.
 • Skala (format t.ex. A4) och skalstock.
 • Sockelhöjd / färdigt golv ska framgå.

Mätpolicy

En ny mätpolicy är under bearbetning. Tills vidare kontakta kommunen för krav och information kring leverans av data till kommunen.