BRÅ/Folkhälsoråd

Brottsförebyggande/folkhälsorådet ska enligt kommunstyrelsens beslut 2022-11-08 ha politiska representanter från kommunstyrelsen, oppositionen, miljö- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, vård- och socialnämnden och fastighets- och IT-nämnden, där varje nämnd utser en ordinarie ledamot och en ersättare.

Rådet ska utöver det bestå av kommundirektören, rektorer från högstadieskolorna samt Fjällgymnasiet, chef för socialtjänsten, folkhälsosamordnaren, säkerhetssamordnaren samt representanter från polisen och primärvården.

Ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande. Politiska representanter är beslutsfattande i de fall beslut ska fattas. Rådet sammanträder tre gånger per år. Folkhälsosamordnaren och säkerhetssamordnaren är sammankallande. Rådet kan utse arbetsgrupper utifrån behov och intresseområden.

Representanter och ersättare i rådet

 • Therese Kärngard (S), ordförande
 • Kent Rosenqvist (S)
 • Torsten Medalen (C)
 • Lena Olsson (C)
 • Bob Jonasson (M)
 • Kent Karlsson (M), ersättare
 • Folkhälsosamordnare
 • Säkerhetssamordnare
 • Kommundirektör
 • Kommunpolis
 • Chef primärvården