Andra handlingar

Utöver ritningar kan det behövas andra handlingar för att vi ska kunna handlägga ditt byggärende. Det kan exempelvis vara någon typ av beskrivning som kompletterar inlämnade ritningar.

Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

En brandskyddsbeskrivning innehåller en beskrivning av hur brandskyddet ska utformas för att uppfylla gällande krav. Detta är något som ofta lämnas in inför tekniskt samråd för att byggnadsnämnden inför beslut om startbesked ska bedöma om de tekniska kraven kan antas komma bli uppfyllda.

En brandskyddsdokumentation innehåller information om hur brandskyddet faktiskt har utformats. Handlingen är ofta en verifiering av brandskyddet som lämnas in inför slutbesked i bygglovsprocessen.

Energibalansberäkning

En energibalansberäkning är en sammanställning av en byggnads energiförluster, tillförd energi samt skillnaden mellan dem. Energibalansberäkning är något som ofta lämnas in inför tekniskt samråd för att byggnadsnämnden inför beslut om startbesked ska bedöma om de tekniska kraven kan antas komma bli uppfyllda.

Exempel på energiförluster: värmeläckage genom väggar, fönster, etc.

Exempel på tillförd energi: värme från människor, tappvatten, etc.

Fuktskyddsbeskrivning och fuktskyddsdokumentation

En fuktskyddsbeskrivning innehåller en beskrivning av hur fuktskyddet ska utformas för att uppfylla gällande krav. Detta är något som ofta lämnas in inför tekniskt samråd för att byggnadsnämnden inför beslut om startbesked ska bedöma om de tekniska kraven kan antas komma bli uppfyllda.

En fuktskyddsdokumentation innehåller information om hur fuktskyddet faktiskt har utformats. Handlingen är ofta en verifiering av fuktskyddet som lämnas in inför slutbesked i bygglovsprocessen.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningarna som används i projektet. Detta inkluderar bland annat grundläggning, bärande stomme, brandskydd, uppvärmning, energihushållning och val av ventilationssystem.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är antingen en försäkring eller en bankgaranti som syftar att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Färdigställandeskydd ska bland annat normalt finnas vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten.

Färdigställandeskydd på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor

När får jag börja bygga?

När du fått beslut med startbesked från miljö- och byggavdelningen får du börja bygga, om inte annat anges i beskedet.