Rita själv

För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi vissa krav på handlingarna som du lämnar in. Som stöd till dig som gör detta för första gången har vi tagit fram denna information, som komplement till våra exempelritningar.

Krav på ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässiga och korrekt utförda. Detta betyder inte att de måste vara utförda med dator, utan de kan även ritas för hand. Det är viktigt att de är tydliga, innehåller den information som krävs samt i övrigt uppfyller de minimikrav som ställs på ritningar.

Fackmannamässiga ritningar

Att ritningar är fackmannamässiga betyder att de uppfyller vissa minimikrav.

Ritningarna ska:
• vara ritade med rena, tunna, svarta linjer,
• vara ritade på vit bakgrund (ej linjerat eller rutat papper)
• vara skalenliga och måttsatta
• innehålla skalstock och ritningshuvud

Vad ska ritningar innehålla?

Vilken information ritningarna du lämnar in ska innehålla beror på vad du söker lov eller gör anmälan för. Mer om vad de ska innehålla finns beskrivet i respektive våra guider för bygglov, bygganmälan, med mera. Det finns dock vissa generella krav på ritningarna.

Skala

Att en ritning är skalenlig, i skala, betyder att verklighetens avbild har minskats ner ett visst antal gånger. Hur mycket avbilden har förminskats framgår av skalan. En skalenlig ritning avbildar verkligheten proportionerligt förminskad.

Exempel:

Skala 1:100 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten
Skala 1:400 1 cm på ritningen är 400 cm i verkligheten

En skalstock ska också sättas ut i ritningen. Denna underlättar mätning och översättning av mått från ritningar, vilket minskar risken för feltolkning av mått.

Ritningshuvud

Ritningshuvudet är en ruta i ritningens nedre hörn där all den viktiga informationen samlas. Där kan du ange vilken skala ritningen är i, vem som har gjort ritningen, vilken byggdel ritningen gäller eller annan relevant information.

Verkar det svårt?

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna vara korrekta från början och du får en snabbare, smidigare handläggning.