Lägdans förskola, Myrviken

Barn sitter med böcker i knät

Lägdans förskola finns i Myrviken och består av fem avdelningar. Förskolan har ljusa lokaler och en inhägnad gård med bland annat cykelslinga, gungor, pulkabacke, grillplats, vindskydd och diverse lekutrustning.

Vi jobbar utifrån det salutogena/relationella förhållningssättet. Det innebär att vi ska ha fokus på det som fungerar bra och bygga vidare på det samt att hela tiden anpassa det vi gör till varje barns enskilda förutsättningar. Uppstår det situationer som blir utmanande för barnen är vårt ansvar att titta på hur vi kan förändra vårt förhållningssätt och vår verksamhet så att de ska passa alla barn.

Vår verksamhet utgår från Lpfö 18 (Läroplan för förskolan reviderad från 1 juli 2019). Den anger vår gemensamma värdegrund och ger oss mål att sträva mot för att ge barnen bästa möjliga utvecklingsförutsättningar.

Vi arbetar aktivt med alla delar i Lpfö 18, men lägger extra fokus på att utveckla barnens ord- och begreppsförråd samt förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Genom att använda tecken som stöd (TAKK) i kommunikationen mellan barn och pedagoger vill vi öka förutsättningarna för en god språkutveckling för alla barn. Genom vårt värdegrundsarbete är vår målsättning att barnen visar respekt för alla människor, allt levande samt är rädda om miljön, naturen och våra saker.

Bergs kommun är förvaltningskommun för den samiska kulturen och språket. Med hjälp av bilder, sånger och texter uppmuntras barnen till att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål. Den samiska nationaldagen uppmärksammas där allt från språket till maten sätts i fokus.

Förskolan har rätt att stänga verksamheten två dagar per termin för utvärdering, planering och utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.